7 tour 03.06.95

IVANCHUK - TIMMAN

NOVGOROD, 1995

1/2:1/2

1.e4 e5 2.Knf3 Knc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Knf6 5.0-0 Kn:e4 6.d4 b5

7.Bb3 d5 8.de Be6 9.c3 Bc5 10.Knbd2 0-0 11.Bc2 Bf5 12.Knb3 Bg6

13.Knfd4 B:d4 14.cd a5 15.Be3 a4 16.Knc1 a3 17.b3 f6 18.Knd3 fe

19.Kn:e5 Kn:e5 20.B:e4 de 21.de Q:d1 22.Rf:d1 Rfd8 23.h3 Bf7

24.R:d8 R:d8 25.Rc1 Rc8 26.Bc5 Bd5 27.Kf1 c6 28.Ke2 Kf7 29.Ke3

Ke6 30.Bd6 Ra8 31.Kd4 Ra7 32.Ke3

KASPAROV - EHLVEST

NOVGOROD, 1995

1/2:1/2

1.c4 e6 2.d4 d5 3.Knc3 Be7 4.Knf3 Knf6 5.Bf4 0-0 6.e3 c5 7.dc

B:c5 8.a3 Knc6 9.Qc2 Qa5 10.0-0-0 Be7 11.h4 Rd8 12.g4 Bd7

13.Kb1 dc 14.B:c4 Rac8 15.g5 Knh5 16.Bd6 g6 17.Be2 B:d6 18.R:d6

Kne7 19.Qb3 Bc6 20.R:d8 R:d8 21.Rd1 Qf5 22.Ka1 Rf8 23.e4 Qc5

24.Qb4 Q:b4 25.ab Knf4 26.Bf1 a6 27.Kne5 Rc8 28.Ka2 Kg7 29.Kb3

Be8 30.Kng4 Kng8 31.Rd4 Bc6 32.b5 ab 33.B:b5 h5 34.B:c6 R:c6

35.Kne5 Rc7 36.Kb4 Kne7 37.Knb5 Rc2 38.Rd7 Knc6 39.Kn:c6 bc

40.Knd6 Knd3 41.Ka5 Kne5 42.Rd8 Knc4 43.Kn:c4

GULKO - TOPALOV

NOVGOROD, 1995

1/2:1/2

1.c4 c5 2.Knf3 Knf6 3.Knc3 Knc6 4.g3 d5 5.d4 cd 6.Kn:d4 dc

7.Kn:c6 Q:d1 8.Kn:d1 bc 9.Bg2 Knd5 10.Kne3 e6 11.Kn:c4 Ba6

12.b3 Bb4 13.Bd2 B:d2 14.Kn:d2 Knb4 15.Be4 Ke7 16.a3 Knd5

17.Rc1 Rhc8 18.f4 c5 19.Kf2 Rab8 20.Rc2 Knf6 21.Bf3 Rd8 22.Rhc1

Bb7 23.Ke3 B:f3 24.ef Knd7 25.Rc3 Rb5 26.Ke2 h5 27.a4 Rb4

28.Knc4 h4 29.Kna5 Rc8 30.Rc4 R:c4 31.R:c4 hg 32.hg a6 33.Rc1

Rh8

YUSUPOV - SHORT

NOVGOROD, 1995

0:1

1.d4 Knf6 2.c4 e6 3.Knc3 Bb4 4.Bg5 c5 5.d5 d6 6.e3 h6 7.Bh4

B:c3 8.bc e5 9.Qc2 Qe7 10.Knf3 Kd8 11.Knd2 Kc7 12.Bd3 g5 13.Bg3

Knh5 14.0-0-0 Knd7 15.Rde1 Kndf6 16.f3 Kn:g3 17.hg Bd7 18.Rh2

h5 19.Kb1 g4 20.Ka1 Rhg8 21.f4 h4 22.R:h4 ef 23.gf Kn:d5

24.Rhh1 Knb6 25.e4 Rh8 26.Rhf1 Rh2 27.Knb3 Rah8 28.e5 Bc6

29.Be4 Kn:c4 30.B:c6 bc 31.ed Q:d6 32.Qf5 Qd5 33.Re7 Kb6

34.Q:d5 cd 35.R:f7 Rh1 36.Rb1 R:b1 37.K:b1 Rh1 38.Kc2 Rh2

39.Rf6 Kc7 40.Kn:c5 R:g2 41.Kd1 g3 42.Rg6 Rd2 43.Ke1 g2 44.Kne6

Kd7 45.Knd4 R:a2 46.Kne2 a5 47.R:g2 a4 48.Rg7 Kd6 49.Rg6 Ke7

50.Ra6 a3 51.Knd4 Rb2 52.Knc6 Kf7 53.Knb4 d4 54.Rc6 Knd2 55.Ra6

Knb1 56.Knd5 Kn:c3 57.Ra7 Ke6 58.Knc7 Kd6 59.Kne8 Kc6 60.Ra6

Kb7

VAGANIAN - KRAMNIK

NOVGOROD, 1995

0:1

1.Knf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Knd7 4.0-0 c6 5.d3 Kngf6 6.Knbd2 e5

7.e4 de 8.de Be7 9.h3 Bh5 10.b3 0-0 11.Bb2 Qc7 12.c4 a5 13.a3

Rfd8 14.Qc2 Kne8 15.Bc3 f6 16.b4 Knd6 17.Rfc1 Bf7 18.Bf1 ab

19.ab c5 20.b5 Knf8 21.Knh4 R:a1 22.R:a1 Qd7 23.Knf5 Be6

24.Kn:d6 B:d6 25.h4 Bf7 26.Kh2 Kne6 27.Bh3 Qe7 28.Kg2 Knd4

29.Qd1 Bc7 30.Ra7 Bb6 31.Ra4 g6 32.Qa1 Kg7 33.Knf1 Kne2 34.Bb2

Qd6 35.Qb1 Qd1 36.Q:d1 R:d1 37.Kne3 Rg1 38.Kh2 Rb1 39.Ra2 Knd4

40.Bc8 Knf3 41.Kg2 Knd2 42.B:b7 Kn:c4 43.Knd5 R:b2 44.R:b2 B:d5

45.Rc2 Kne3 46.fe B:b7 47.Rd2 B:e4 48.Kf2 c4 49.Rd7 Kh6