Sts. Barlaam Khutynskiy, John the Almsgiver, Paraskeva Pyatnitsa and Anastasia

End of XIV c.